<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Envelope xmlns="http://example.org/envelope">
 <Body>
  Olá mundo
 </Body>
 <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
   <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
   <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
   <Reference URI="">
    <Transforms>
     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
    </Transforms>
    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
    <DigestValue>UWuYTYug10J1k5hKfonxthgrAR8=</DigestValue>
   </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>
   TSQUoVrQ0kg1eiltNwIhKPrIdsi1VhWjYNJlXvfQqW2EKk3X37X862SCfrz7v8IYJ7OorWwlFpGDStJDSR6saO
   ScqSvmesCrGEEq+U6zegR9nH0lvcGZ8Rvc/y7U9kZrE4fHqEiLyfpmzJyPmWUT9Uta14nPJYsl3cmdThHB8Bs=
  </SignatureValue>
  <KeyInfo>
   <KeyValue>
     <RSAKeyValue>
      <Modulus>
       4IlzOY3Y9fXoh3Y5f06wBbtTg94Pt6vcfcd1KQ0FLm0S36aGJtTSb6pYKfyX7PqCUQ8wgL6xUJ5GRPEsu9gyz8
       ZobwfZsGCsvu40CWoT9fcFBZPfXro1Vtlh/xl/yYHm+Gzqh0Bw76xtLHSfLfpVOrmZdwKmSFKMTvNXOFd0V18=
      </Modulus>
      <Exponent>AQAB</Exponent>
     </RSAKeyValue>
   </KeyValue>
  </KeyInfo>
 </Signature>
</Envelope>