<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Envelope xmlns="http://example.org/envelope"><Body>Olá mundo</Body><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /><Reference URI=""><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /><DigestValue>AzgXlUQAvdSKPKnHlP4O8S0kvro=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>E8GWQYMa9spOyrLxQR/tXLdRcHbteI1RgwgO6owGJkyYh+zAqD93Ndiw7g7pu0DHWXsgSyYY6+UBcgBe6YQAJKp+Xx1/WQK409HnRk8d/0SlBlaxiBBxjjXxrT9IJJge95cUJH/e1RR4DC4S62GvloRK9xzHUlSfEfXUvzKnlfY=</SignatureValue><KeyInfo><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>4IlzOY3Y9fXoh3Y5f06wBbtTg94Pt6vcfcd1KQ0FLm0S36aGJtTSb6pYKfyX7PqCUQ8wgL6xUJ5GRPEsu9gyz8ZobwfZsGCsvu40CWoT9fcFBZPfXro1Vtlh/xl/yYHm+Gzqh0Bw76xtLHSfLfpVOrmZdwKmSFKMTvNXOFd0V18=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature></Envelope>